BUDOWA DROGI OBWODOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA ŁĄCZĄCEJ DROGĘ KRAJOWĄ NR 28

Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 885


Kontrakt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV Infrastruktura Transportowa Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/

- STRONA GŁÓWNA -

- POSTĘP ROBÓT: MIESIĘCZNY -

 

POSTĘP ROBÓT: TYGODNIOWY >>

 

 

Wykonanie w miesiącu: Styczeń 2015

ROBOTY DROGOWE:

- roboty brukarskie: ul. Lwowska, ul Słowackiego, ul. Mogilnickiego, ul. Topolowa, ul. Sielecka, ul. Rolnicza

- wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodniki j.w.

- humusowanie skarp i pasa dzielącego (uzupełnienia)

- roboty bitumiczne - uzupełnienia

- utrzymanie dróg

- prace porządkowe

ROBOTY MOSTOWE:

- umocnienie stożków WD-3

- montaż barier i poręczy

- montaż schodów skarpowych

ROBOTY BRANŻOWE:

Sieci Wodociągowe:

Instalacje Kanalizacyjne:

-Instalacje Elektryczne:

- demontaż nieczynnej sieci teletechnicznej - ul. Lwowska

 

Wykonanie w miesiącu: Grudzień 2014

ROBOTY DROGOWE:

- roboty brukarskie ul. Lwowska odc 1 i 2 i ul Słowackiego

- przygotowywanie koryta pod konstrukcję w km: CPJ – drogi poprzeczne

- wykonywanie stabilizacji gruntu cementem km CPJ – drogi poprzeczne

- wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego km CPJ – drogi poprzeczne

- wykonanie obrzeży metodą ślizgową na km ul. Słowackiego

- wykonywanie warstwy SMA km 0+000 – 3+955 L i P, ul. Lwowska,

- humusowanie skarp i pasa dzielącego

- wykonywanie pali pod ekrany akustyczne, montaż słupów ekranów akustycznych na ekranach,

- utrzymanie Dróg

ROBOTY MOSTOWE:

- umocnienie stożków WD-3

- montaż barier i poręczy

- wykonanie w-wy SMA

ROBOTY BRANŻOWE:

Sieci Wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul. Lwowskiej - regulacja

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż kanalizacji na ul. Rolniczej - regulacja

- montaż kanalizacji na ul Słowackiego - regulacja

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej - regulacja

- montaż kanalizacji na Lwowskiej – regulacja

-Instalacje Elektryczne:

- przebudowa kanalizacji teletechnicznej - ul. Lwowska

- budowa oświetleni ul. Lwowska, ul. Sieleckiej, ul. Słowackiego, TG

- montaż słupów oświetleniowych, numeracje

- montaż szafy oświetleniowej i podłączenie: ul. Rolnicza, ul. Słowackiego, Sielecka, topolowa

 

Wykonanie w miesiącu: Listopad 2014 r.

ROBOTY DROGOWE:

- roboty brukarskie ul. Lwowska odc 1 i 2 i ul Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+022,50 – 3+955, ul. Rolnicza

- przygotowanie koryta pod konstrukcję w km: CPJ 0+000 – 0+300 P i L, ul. Słowackiego

- wykonywanie stabilizacji gruntu cementem km 2+000 – 2+480 P i L

- wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego km 2+000 – 2+480 P i L

- wykonywanie krawężników metodą ślizgową km 2+000 – 2+480 P i L

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC22P ul. Słowackiego, ul. Rolnicza, 3+000 – 3+155 P i L

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC km 2+610 – 3+955, 0+360 – 2+000 P, 3+000 – 3+160 P, ul, Okopowa, ul. Rolnicza

- humusowanie skarp i pasa dzielącego

- wykonywanie pali pod ekrany akustyczne, montaż słupów ekranów akustycznych na ekranach,

- utrzymanie dróg

ROBOTY MOSTOWE:

- umocnienie stożków WD-3

- zasypki za przyczółkami WD-3

- montaż barier i poręczy

- zasypki PW-1 i PD-5

- umocnienie wlotów i wylotów

ROBOTY BRANŻOWE:

Sieci Wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul. Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych w pasie rozdziału WD-3 – do ul. Słowackiego

- podnoszenie studni na kanale ogólnospławnym

- montaż kanalizacji na ul. Rolniczej

- montaż kanalizacji na ul. Słowackiego

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

- montaż kanalizacji na ul Lwowskiej – zgłoszenie

Instalacje Elektryczne:

- budowa zasilania oświetlenia wraz z montażem stacji trafo

- przebudowa sieci niskiego napięcia – ul. Lwowska

- przebudowa sieci niskiego napięcia – ul. Sielecka

- budowa oświetlenia: ul. Słowackiego, ul. Lwowska, 0+000 – 2+000

Instalacje Gazowe:

- roboty porządkowe

- zasypki

- montaż słupków betonowych

 

Wykonanie w miesiącu: październik 2014r.

ROBOTY DROGOWE:

- roboty brukarskie ul. Lwowska odc 1 i 2 i ul Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+022,50 – 3+955, ul. Rolnicza

- przygotowywanie koryta pod konstrukcję w km: CPJ 0+000 – 0+300 P i L, ul. Słowackiego

- wykonywanie stabilizacji gruntu cementem km 2+000 – 2+480 P i L

- wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego km 2+000 – 2+480 P i L

- wykonywanie krawężników układanie krawężnika metodą ślizgową km 2+000 – 2+480 P i L

- wykonanie obrzeży metodą ślizgową na km 1+550 – 2+040

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC22P ul. Słowackiego, ul .Rolnicza, 3+000 – 3+155 P i L

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC16W km 2+610 – 3+955, 0+360 – 2+000 P, 3+000 – 3+160 P, ul. Okopowa, ul. Rolnicza

- humusowanie skarp i pasa dzielącego

- wykonywanie pali pod ekrany akustyczne, montaż słupów ekranów akustycznych na ekranach,

- utrzymanie Dróg

ROBOTY MOSTOWE:

- umocnienie stożków WD-3

- zasypki za przyczółkami WD-3

- montaż barier i poręczy

- zasypki PW-1 i PD-5

- umocnienie wlotów i wylotów

ROBOTY BRANŻOWE:

Sieci Wodociągowe:

- montaż wodociągu na ul. Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych w pasie rozdziału WD3-do Słowackiego

- podnoszenie studni na kanale ogólnospławnym

- montaż kanalizacji na ul. Rolniczej

- montaż kanalizacji na ul Słowackiego

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

- montaż kanalizacji na Lwowskiej- Zgłoszenie

Instalacje Elektryczne:

- budowa zasilania oświetlenia wraz z montażem stacji trafo

- przebudowa niskiego napięcie - ul. Lwowska

- przebudowa niskiego napięcie - ul. Sielecka

- budowa oświetlenie: ul. Słowackiego, ul. Lwowska, 0+000 – 2+000

Instalacje Gazowe:

- zasypki

- montaż słupków betonowych

 

 

Wykonanie w miesiącu: wrzesień 2014r.

Branża drogowa

- roboty brukarskie ul. Lwowska odc 1 i 2 i ul Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+022,50 – 3+955, ul. Rolnicza

- przygotowywanie koryta pod konstrukcję w km: CPJ 0+120 + 2+040 P, 0+0+000 – 2+040 L, 2+540 – 2+780, 3+160 – 3+955, 3+020 – 3+100, ul. Słowackiego

- wykonywanie stabilizacji gruntu cementem km 3+000 – 3+130, CPJ 0+250 – 1+460 L, 0+360 – 1+450 P, 2+540 – 2+780, 3+130 – 3+955

- wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego km CPJ 0+250 – 1+460 L, 0+360 – 1+450 P, 2+540 – 2+780, 3+130 – 3+955, ul. Słowackiego

- wykonywanie krawężników układanie krawężnika metodą ślizgową km 0+000 – 0+050, 1+450 – 1+550, 2+540 – 2+580

- wykonanie obrzeży metodą ślizgową na km 0+300 – 1+780, 3+130 – 3+955, ul. Słowackiego

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC22P ul. Topolowa, ul. Słowackiego, ul. Lwowska

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC16W km ul. Topolowa, ul. Słowackiego 0+590 – 1+000 L, 1+130 – 1+430 L, 1+540 – 1+750L, 1+850 – 1+960L 0+000 – 0+360 P

- humusowanie skarp i pasa dzielącego

- wykonywanie pali pod ekrany akustyczne, montaż słupów ekranów akustycznych na ekranach,

- utrzymanie Dróg

ROBOTY MOSTOWE

- wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni odkrytych

-montaż kolektora odwodnieniowego

- montaż barier i barieroporęczy

- montaż balustrad

- wykonywanie umocnienia stożków WD-3

- przygotowywanie powierzchni betonowych kap chodnikowych oraz gruntowanie

- wyk płyt przejściowych w osi 1

- betonowanie ścian czołowych wlotowych 2-gi etap – PW

- zasypka przepustu PW-1

- wykonywanie ścianek czołowych PW-1

- montaż klapy zwrotnej – PW1

- przygotowywanie platformy do deinstalacji ścianki szczelnej PW1

- deinstalacja ścianki szczelnej PW1

- wykonanie przepustów PPD7, PPD8, PPD9

Roboty Branżowe:

Sieci Wodociągowe:

- montaż hydrantów na ul Słowackiego

- zamulanie wodociągu dn. 400 i 200 na ul Słowackiego

- montaż wodociągu na Rolniczej

- montaż wodociągu na ul Słowackiego

- montaż wodociągu na ul Lwowskiej

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych w pasie rozdziału WD3-do Słowackiego

- montaż ogrodzenia i drogi na zbiorniku Rozsączającym

- montaż krat żeliwnych na Topolowej

- podnoszenie studni na kanale ogólnospławnym

- montaż studni Wpadowych SW3,SWR3, SWR4A, SWR2

- montaż krat żeliwnych na Mogielnickiego

- montaż kanalizacji na ul. Rolniczej

- montaż kanalizacji na ul Słowackiego

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

- montaż kanalizacji na Lwowskiej- Zgłoszenie

Instalacje Elektryczne:

- ul- Rolnicza budowa zasilania oświetlenia: roboty przy stacji trafo

- oświetlenie: układanie kabla do szafy oświetleniowej SO45/2 przy rondzie w ul. Słowackiego i wykonanie przepustu pod droga obwodową w km ok. 3+910

- oświetlenie ul. Mogielnickiego: montaż fundamentu i okablowanie 0+350-0+400 str. P

- budowa oświetlenia w ul. Słowackiego – montaż fundamentów + okablowanie

- budowa oświetlenia w ul. Rolniczej – wykonanie przejścia r. osłonową

- budowa świetlenia drogowego 1+900 – montaż fundamentów + okablowanie

- montaż słupów oświetleniowych za WD-3 – 21szt

- montaż słupów oświetleniowych w ul. Lwowskiej – 15szt

- wykonanie przepustu pod oświetlenie w rejonie ronda pod ul. Słowackiego

- wykonanie przepustu pod oświetlenie w rejonie ul. Rolniczej

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Mogielnickiego

Instalacje Gazowe:

- kolizja G3-G4: spawanie gazociągu dn600 str. P

- kolizja G3-G4: wykonanie próby wytrzymałości

- G1-G2: zakończono tłokowanie gazociągu,

- G3-G4: zakończenie próby szczelności

- G3-G4: tłokowanie gazociągu,

- G1-G2, G3-G4, G5-G6 – roboty przyłączeniowe

- izolacja łuków i spawów na G3-G4, demontaż nieczynnego gazociągu – ok. 22m

- zasyp G4 i G2, demontaż nieczynnych odcinków sieci

 

Wykonanie w miesiącu: sierpień 2014r.

Branża drogowa

- roboty brukarskie ul. Lwowska odc 1 i 2 i ul Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 0+022,50-2+040, 2+058-2+467, 2+555-3+955, DSP3, DSP4

- przygotowywanie koryta pod konstrukcję w km: DSL3,P3, DSP4 CPJ1 ul. Topolowa, zatoki autobusowe, 1+480-1+520, 1+980-2+060, 2+541-2+570.

- wykonywanie stabilizacji gruntu cementem DSL3,P3, DSP4 CPJ1 ul. Topolowa, zatoki autobusowe, 1+480-1+520, 1+980-2+060, 2+541-2+570.

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego DSL3,P3, DSP4 CPJ1 ul. Topolowa, zatoki autobusowe, 1+480-1+520, 1+980-2+060, 2+541-2+570.

- wykonywanie krawężników układanie krawężnika metodą ślizgową km 3+900-3+955, połowa ronda SE1 i SR6, 1+880-1+980, 0+022-0+630.

- wykonanie obrzeży metodą ślizgową na km 2+580-3+000

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC22P km 1+860-1+970,0+050-0+660 L, 3+900-3+955, połowa ronda SR6,ul. Słowackiego 0+000-0+400L.

- wykonanie warstwy betonu z betonu asfaltowego AC16W km 1+750-1+850L, 2+580-3+000P, 3+160-3+955P.

- humusowanie skarp i pasa dzielącego

- wykonanie pali pod ekrany akustyczne, montaż słupów ekranów akustycznych na ekranach,

- utrzymanie Dróg

 

ROBOTY MOSTOWE

- montaż zbrojenia i desek gzymsowych, kotew, barier, kap chodnikowych jezdni lewej WD-3

- betonowanie kapy lewej jezdni

- wykonanie podwalin pod umocnienia stożków WD-3

- przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne WD-3, wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych

- wykonanie drenażu za płytami przejściowymi

- izolacja cienka płyt przejściowych

- zasypka płyt przejściowych

- montaż desek gzymsowych na skrzydłach

- montaż kolektora odwodnieniowego

- wykonanie fundamentu pod przepust PW-1

- wykonanie ścian czołowych wylotowych i wlotowych

- obsypka ław i ścian czołowych

 

ROBOTY BRANŻOWE:

Sieci Wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Sieleckiej,

- przygotowania do przepinki wodociągu dn. 400

- demontaż wodociągu dn. 400

- przepinka wodociągu na ul. Słowackiego

- demontaż wodociągu na ul. Słowackiego- zamulanie

- przepinka wodociągu na ul. Słowackiego

- montaż wodociągu ul. Rolnicza

Instalacje Kanalizacyjne:

- montaż krat żeliwnych od WD3- km 2+900

- montaż kanalizacji na ul. Sieleckiej

- montaż kanalizacji w ul. Słowackiego /ZRiD/

- montaż osadnika przy wlocie WL3

- regulacja elementów sanitarnych na ul. Lwowskiej

- montaż studni na wylocie WYL2

- montaż kanalizacji w ul. Słowackiego /ZRiD/

- montaż studni na ul. Rolniczej

- montaż ogrodzenia na zbiorniku rozsączającym

- montaż krat żeliwnych na ul. Topolowej

Instalacje Elektryczne:

- budowa oświetlenia (fundamenty + okablowanie) -0+600-1+100 str. L, 0+000-0+450 szt. L, 3+900-3+980,

- budowa oświetlenia (układanie kabli) -3+100-3+750 str. L.

- budowa oświetlenia- wykonanie przepustów kablowych oraz kabli przez ul. Topolową

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Rolniczej

- oświetlenie- km 3+980- wykonanie przejścia pod drogą pod przepust kablowy

- budowa zasilania oświetlenia do ul. Mogielnickiego

Instalacje Gazowe:

- G7-G8- tłokowanie i czyszczenie gazociągu, prace przygotowawcze do przełączenia, przełączenia, przełączenia gazociągu do sieci, izolacja łuków i miejsc włączenia do sieci, zasyp gazociągu.

- G5-G6- izolacja łuku, przygotowanie końcówki rurociągu do próby, montaż gazociągu 10m, wykonanie próby szczelności i wytrzymałości, izolacja łuku, roboty ziemne

- G1-G2- przekopy kontrolne na istniejącym gazociągu, spawanie gazociągu str. P, tłokowanie gazociągu, próby wytrzymałości i szczelności, roboty ziemne.

 

 

Wykonanie w miesiącu: lipiec 2014

ROBOTY DROGOWE

- roboty brukarskie ul. Lwowska odc 1 i 2 i ul Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km DSL3 0+010 – 0+519, 0+260 – 1+900, 2+000 – 2+040, 2+100 – 2+467, 2+555 - 3+955

- przygotowywanie koryta pod konstrukcję w km: DSP1 0+004 - 0+104, 2+840 - 3+020 L, 0+680 - 1+120 L, 1+880 - 1+980 L i P, 2+570-2+620 L, 2+570 - 3+020 P, 3+415 - 3+820 L i P, 0+022,50 - 0+620 L,

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km 0+014 - 0+71 Mogilnickiego, 0+320 - 0+340 P, 0+360 - 1+120 P, 0+640 - 1+130 L, 1+480 - 1+900 L i P, 2+580 - 3+000 L i P, 3+420 - 3+955 L, 3+400 - 3+955 P, 0+240 - 0+640 L, 1+900 - 1+980 L i P

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5 MPa km 0+004 - 0+104, 1+670 - 1+890 P, 1+640 - 1+890 L, 0+680-0+840 L i P, 0+840 - 1+120 L i P, 2+580 – 3+000 L i P, 3+300 – 3+830 L i P, 1+890 - 1+980 L i P, 3+870-3+995 L, 3+905 -3+955 P, 0+022,50 - 0+620 L

- wykonywanie krawężników układanie krawężnika metodą ślizgową na TG w km 3+120 -3+415  str. L, P.

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC22P km 3+154,49 - 3+400 L, 3+154,49 - 3+360 P ,0+530,94 - 1+165 P, 0+660 - 1+000 L, 1+660 - 1+860 P i L, 1+000-1+165 L, 0+040 - 0+530,94 P , 2+580 - 3+010 P i L,

- wykonywanie pali pod ekrany akustyczne, montaż słupów ekranów akustycznych na ekranach,

- utrzymanie Dróg

 

ROBOTY MOSTOWE

- WD3: układanie papy, montaż desek gzymsowych, zbrojenia kap chodnikowych, zasypki za przyczółkami i stożków, demontaż podpór tymczasowych pod konstrukcją stalową, uprzątnięcie terenu kolejowego, ustawienie krawężnika kamiennego, betonowanie kap chodnikowych,

- PW1: wykonanie ław ścian czołowych i ścian czołowych 1-szy etap

 

ROBOTY BRANŻOWE

Sieci Wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Topolowej,

- Montaż wodociągu na ul Słowackiego

- Montaż wodociągu na ul Lwowska

Instalacje Kanalizacyjne:

- Montaż przy kanalików na ul Słowackiego na Zgłoszenie

- Montaż kratek 0+500 – 1+200, 3+100 – 3+300

- Montaż kanalizacji od WD3 do ul Rolniczej

- Montaż kanalizacji od 1+000 do 1+300

- Zasypka zbiornika rozsączającego km 2+610

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6

- montaż studni WTL2, WYL3

- montaż przykanalików 1+650 – 1+930 P

- montaż kanalizacji wraz z przykanalikami ul Słowackiego D56 – D8

- montaż przykanalików ul Sielecka i ul. Topolowa

Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Słowackiego, kabel Nn

- budowa oświetlenia drogowego L 1+550 – 1+ 900, 0+600 – 1+100 L, ul. Lwowska, 3+200 – 3+400 L i P, 2+600 –2+900 L

Instalacje Gazowe:

- kolizja G7-G8,

- układanie płyt na gazociągu G5.1 – G6.1

 

Wykonanie w miesiącu: czerwiec 2014

 

Roboty drogowe

- roboty brukarskie ul. Lwowska odc 1 i 2 i ul Słowackiego

- wykonywanie nasypu w km 2+556 - 3+048, 0+700-1+100

- przygotowywanie koryta pod konstrukcjęw km 0+000 – 0+1100 w km 3+095 – 3+600

- wykonywanie stabilizacji warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm km km 0+000 – 0+1100 3+095 – 3+600 ul. Mogielnickiego, 1+520-1+670

- dostawa na hałdy kruszywa łamanego 0/31,5 mm, materiału nasypowego, i pospółki

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5 MPa km 0+700-1+110, 3+700 – 3+800, 0+000-0+700

- wykonywanie krawężników układanie krawężnika metodą ślizgową na TG w km 3+120 -3+415  str. L, P.

- wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego AC22P km 1+160-1+440, 0+040-0+220, 3+130-3+350,

-wykonywanie pali pod ekrany akustyczne, montaż słupów ekranów akustycznych na ekranach,

 

Roboty mostowe

- dostawa i montaż stali zbrojeniowej ustroju nośnego

- montaż szalunków

- zasypki za przyczółkiem

- betonowanie jezdni ustroju nośnego, szalowanie, zbrojenie, betonowanie skrzydełek przyczółków

 

Roboty branżowe

Sieci Wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Topolowej,

-Montaż wodociągu na ul Słowackiego

 

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja w ul. Rolniczej od D38 do D40 wraz z przy kanalikami

- Montaż przy kanalików na ul Słowackiego na Zgłoszenie

- Montaż kratek na ul Lwowskiej na Zgłoszenie

- Montaż kanalizacji od WD3 do ul Rolniczej

- Montaż kanalizacji od 1+000 do 1+300

- Zasypka zbiornika rozsączającego km 2+610

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6

 

Teletechnika:

- Przebudowa teletechniki ul. Topolowa

- Przebudowa światłowodu ul. Słowackiego

-Instalacje Elektryczne:

- przezbrojenia ul. Rolnicza W7

- przezbrojenia ul. Lwowska W1

 

Instalacje Gazowe:

- kolizja G7-G8

 

Wykonanie w miesiącu: maj 2014r.

Branża drogowa

- budowanie nasypu 3+000-3+300, 2+580-2+720, 0+300 do 0+420, 0+000-0+500, 2+100-2+500, 3+450-3+600

- roboty brukarskie ul Lwowska i Słowackiego

- zasypywanie zbiornika rozsączającego km 2+610

- wykonywanie stabilizacji Rm=2,5 MPa, i 1,5MPa

- dostawa materiału nasypowego na hałdę kruszywo łamanego 0/31,5mm

- wykonywanie warstw konstrukcji jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

 

Roboty mostowe

- dostawa i montaż stali zbrojeniowej ustroju nośnego

- montaż szalunków

- zasypki za przyczółkiem

 

Roboty branżowe

Sieci Wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Topolowej,

- Montaż wodociągu na ul Słowackiego

 

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja w ul. Rolniczej od D38 do D40 wraz z przy kanalikami

- Montaż przy kanalików na ul Słowackiego na Zgłoszenie

- Montaż kratek na ul Lwowskiej na Zgłoszenie

- Montaż kanalizacji od WD3 do ul Rolniczej

- Montaż kanalizacji od 1+000 do 1+300

-Zasypka zbiornika rozsączającego km 2+610

- Montaż kanalizacji od ul. Rolniczej do ronda SR6

 

Teletechnika:

- Przebudowa teletechniki ul. Topolowa

- Przebudowa światłowodu ul. Słowackiego

 

Instalacje Elektryczne:

- ul. Topolowa Nn

- przezbrojenia ul. Lwowska W1

 

Instalacje Gazowe:

- kolizja G7-G8

- kolizja G1 – G2

- kolizja G3-G4

- Kolizja G9-G10

- Kolizja NOPR

- zabezpieczenie gazociągu G7-G8 płytami drogowymi

 

Wykonanie w miesiącu: kwiecień 2014r.

Roboty drogowe

- budowanie nasypu 3+000-3+300, 2+580-2+720, 0+300 do 0+420, 0+000-0+500, 2+100-2+500

- roboty brukarskie ul Lwowska i Słowackiego

- wykonanie zbiornika rozsączającego km 2+610

- wykonywanie materaca TYP 2, km 2+420-2+450

 

Roboty mostowe

- Dostawa i montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego- zakończenie, rozpoczęcie-szalowania.

- Izolacja cienka przyczółków

- montaż przepustu, zasypki PD5,

 

Roboty branżowe

 

Instalacje Elektryczne

- ul. Topolowa Nn

- Przebudowa i zabezpieczenie lini kablowych SN – 15kV- SANWIL

 

Instalacje Gazowe

- Kolizja NOPR – ul. Rolnicza; Kolizja G5.1 – G6.1 ul. Topolowa; Kolizja G3 i G4;

- Kolizja G5.1 – G6.1 ; Kolizja G3 i G4; Kolizja NOPR – ul. Rolnicza ; Kolizja G9 – G10;

- Kolizja G11- 12

 

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa teletechniki ul. Topolowa

- Przebudowa światłowodu ul. Słowackiego

 

Instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne

Instalacje wodociągowe:

- Montaż wodociągu na ul Topolowej,

-Montaż wodociągu na ul Słowackiego

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja w ul. Rolniczej od D38 do D40 wraz z przy kanalikami

- Montaż przy kanalików na ul Słowackiego na Zgłoszenie

- Montaż kratek na ul Lwowskiej na Zgłoszenie

- Montaż kanalizacji od WD3 do ul Rolniczej

 

Wykonanie w miesiącu: marzec 2014r.

 

Roboty drogowe

- odhumusowanie 2+960-3+036, 3+230-3+300, CPJ1, zbiornik rozsączający 2+610

- nasyp ul. Słowackiego, ciąg główny km 2+900 – 3+050, 2+630-2+780, 3+100-3+250

- demontaż krawężników i opaski ul. Lwowska strona prawa

- odhumusowanie 1+830-2+000

- wyburzenia budynków ul. Lwowska

- wykop pod krawężnik ul. Lwowska

-zasypka fundamentu P1 obiektu WD3

- odhumusowanie ul. Lwowska 1+280 strona lewa

-wykonywanie warstwy z kruszywa łamanego pod krawężnik ul. Lwowska strona prawa

-profilowanie materaca 2+380 -2+420

- wykop pod rów km 2+380 - 2+480

- odhumusowanie rondo SR1 ul. Lwowska

- usuwanie nadwyżek urobku w km 2+420 2+480

- Ustawianie krawężnika ul. Lwowska str Prawa, km 1+016 do 1+200

- ustawienie obrzeża ul. Lwowska 1+016 – 1+116

- kontynuacja nasypu rondo SR1 strona Lewa

- wprowadzenie organizacji ruchu odcinek nr 1 ul. Lwowska str. Prawa

- rozbiórka pod rondo SR1 strona prawa

 

Roboty mostowe

- wykop pod przepust PD5

- Wymiana gruntu pod przepust PD5

- montaż przepustu PD5

- dostawa i montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego obiektu WD3

- Przygotowani powierzchni pod izolację cienką przyczółków obiektu WD3

- betonowanie przyczółka cz1 podpory II obiektu WD3

- betonowanie przyczółka cz2 podpory P2 obiekt WD3

- Montaż zbrojenia i szalunków przyczółka podpory II

- przygotowanie podłoża i ułożenie płyt pod podpory tymczasowe ustroju nośnego 3-3’

- przygotowanie do wykonania ścianki zabezpieczającej z grodzic stalowych przed wystąpieniem rzeki poza wał przepustu W1

- wbijanie grodzic stalowych przepust Wałowy W1

 

Roboty branżowe

Instalacje Elektryczne

- Przezbrojenie linii napowietrznej 15kV - Bakończyce Pollena – Astra

- Przezbrojenie , ul. Lwowska linii N2

- Przebudowa i zabezpieczenie lini kablowych SN – 15kV- SANWIL

- Przezbrojenie Sanwil

- PRZEBUDOWA LINII 110 kV - ROBOTY MONTAŻOWE

- Przezbrojenie , ul. Lwowska

- Przezbrojenie ul. Topolowa n/N

 

Instalacje Gazowe

-Kolizja G1-G2 - zasypka

- Kolizja G3-G4 – prefabrykacja konstrukcji podwieszeń

- Kolizja G9 – G10 Spawanie DN500, Kolizja G9-G10 – dn 500 mm – próba szczelności

Instalacje Teletechniczne

- Przebudowa teletechniki ul. Topolowa

- Przebudowa światłowodu ul. Słowackiego

Instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne

 

Instalacje wodociągowe:

- sieć wodociągowa WT12 do WT1 ul. Topolowa

- Przepięcie wodociągu ul. Lwowska Wl9 – WL14 DN300

- wymiana podłoża i zagęszczenie ul. Lwowska

- demontaż i zamulanie kanału – ul. Lwowska

- demontaż hydrantu oraz montaż nowego

- demontaż przyłącza wodociągowego na ul. Lwowskiej

 

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja deszczowa D30-D35

- zabezpieczenie kanału ogólnospławnego z płyt odciążających – ul. 6 Pomorskiej - zamulanie kanału DN 500

- wykop pod zbiornik rozsączający – 2+610

- kanalizacja na ulicy Słowackiego

- Kanalizacja deszczowa D30-D35

- Kanalizacja deszczowa D34-D37

- Kanalizacja deszczowa D50-D56

- Kanalizacja deszczowa D60-D70

- demontaż i zamulanie kanału – ul. Lwowska

- nadbudowa kominów nad kanałem ogólnospławnym

 

Wykonanie w miesiącu: luty 2014r.

 

ROBOTY DROGOWE

- (Zimowa obsługa budowy – oczyszczanie/zabezpieczenie)

- dostawa materiału nasypowego na hałdę 2+00 do 2+100 i 3+400 do 3+600

 

ROBOTY MOSTOWE - WD3

Montaż zbrojenia przyczółków podpory I i II

- Montaż zbrojenia i szalunków przyczółka podpory II

Roboty zimne PD5; Wymiana gruntu pod przepust PD5

 

ROBOTY BRANŻOWE:

Instalacje wodociągowe:

- Montaż kolan wodociąg ul. Lwowska – przygotowanie do prób szczelności

Instalacje Kanalizacyjne:

- Wpusty ul. Lwowska

- Przykanaliki do posesji w ul. Lwowskiej

-Kanalizacja w ul. Lwowskiej – Di-167 - fi 500mm oraz studnia Dwl

 

Teletechnika:

- montaż studni teletechnicznych w km 3+570

 

Instalacje Elektryczne:

- Demontaż latarni nr 95- ul Lwowska

- Przezbrojenie linii napowietrznej 15kV - Bakończyce Pollena – Astra

 

Instalacje Gazowe:
- G7 – G8 600 174,00 2+414,00

- G9 – G10 500 117,00 2+760,00

- G11 – G12 700 205,00 2+901,00

- I – J2 dn 63 PE - 161,00 - 2+064,20 do 2+087,90

 

Wykonanie w miesiącu: styczeń 2014r.

ROBOTY MOSTOWE - WD3

- Izolacja pionowa ścian fundamentowych podpory 1 i 2

- Montaż zbrojenia przyczółków podpory I i II

- Wykop wstępny pod przepust drogowy PD5 trasa Głowna 1+040

 

ROBOTY DROGOWE

- Wyburzenia budynku i wywóz gruzu przy ul. Sieleckiej

- Nasyp przy ul. Słowackiego
- Zimowa obsługa budowy – oczyszczanie/zabezpieczenie oznakowanie

 

Roboty Branżowe:

Instalacje Elektryczne:

- Przyłącze Sanwil

- Linie napowietrzne 0,4 KV przy WD 3

 

Teletechnika:

- Montaż studni teletechnicznych ul. Sielecka

- Montaż studni teletechnicznych przy wiadukcie WD3

- Montaż studnie teletechnicznych na 3+570

- Przewierty w rejonie ul. Obozowa

 

Instalacje Kanalizacyjne:

- Kanalizacja w ul. Lwowskiej

- Kanalizacja w ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty – wpusty deszczowe

- Kanalizacja Trasa główna

- Kanalizacja przy ul. Topolowej

- Kanalizacja przy ul. Sieleckiej

 

Instalacje Wodociągowe:

- Wodociąg fi 400 mm – kilometraż 3+700

 

Instalacje Gazowe:

- Kolizja G9 – G10 fi 500 mm długość - 117,00 – kilometraż 2+760,00

- Kolizja G11 – G12 fi 700 mm długość 205,00 – kilometraż 2+901,00

- Demontaż rury fi 600 mm - Topolowa
- I – J2 dn 63 PE - 161,00 - 2+064,20 do 2+087,90

Wykonanie w miesiącu: grudzień 2013

ROBOTY DROGOWE - TRASA GŁÓWNA

Wykonywanie nasypów 2+160-2+360; 2+605-2+650; 3+000-3+250; ul. Słowackiego
Wykonanie materaca Typ2 km 2+370 – 2+450

Wykonanie wykopu pod wzmocnienie kanału ogólnospławnego płytami żelbetowymi.

 

ROBOTY MOSTOWE

Montaż zbrojenia korpusu przyczółków

Montaż i zasypka przepustu PPD2, PPD3, PPD4, PPD5, PPD8

Montaż zbrojenia fundamentów podpory P1, betonowanie podpory – P1, Montaż zbrojenia fundamentów podpory, P2 oraz deskowanie podpory

 

ROBOTY BRANŻOWE

Instalacje Wodociągowe:

Montaż wodociągu dn 200 od 3+700 do 3+980

Montaż wodociągu W1-W2 na Lwowskiej

Montaż rury osłonowej na wodociągu WP1 do WP10 w ul 6 Pomorskiej Dywizji

Montaż wodociągu na ul Słowackiego od WPS7 do HP2

Budowa wodociągu Dn300 żel. sfer., L=82,00 mb, w km 1+342,87 do km 1+442,97 ul. Lwowska

Budowę nowego wodociągu Φ400 żel. (odcinek WPS6-WPS15), (wzdłuż ul. Słowackiego),

Instalacje Kanalizacyjne:

Montaż kanalizacji fi 800 w ul Lwowskiej

Montaż kanalizacji fi 400 od studni D140 w km 0+590

Roboty ziemne przy układaniu płyt odciążających oraz układanie ul Sielecka

Montaż wpustów ściekowych na ul 6 pomorskiej Dywizji Piechoty

Montaż rury osłonowej na wodociągu WP1 do WP10 w ul 6pomorskiej dywizji

Roboty ziemne przy układaniu płyt odciążających oraz układanie ul Sielecka

Montaż przykanalików do komory WŁ,WŁ7

Budowa kanału deszczowego DN250 - 800 PVC- u w ulicy Lwowskiej, w km od 1+031,00 Budowa układu kanalizacji deszczowej podziemnej w ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty DN 500

Teletechnika:

Przebudowa kabli teletechnicznych ul. Sielecka – rury ochronne

Przebudowa kabli teletechnicznych ul. Topolowa – rury ochronne

Instalacje Elektryczne:

Okolice ul. Młynarskiej przy obiekcie WD3, km 2+560 – wciąganie kabla elektrycznego 0,4 KV

Okolice ul. Młynarskiej przy obiekcie WD3, km 2+460 – wciąganie kabla elektrycznego 0,4 KV

Okolice ul. Rolniczej – rury ochronne

Usuwanie słupa elektrycznego przy ul Słowackiego

Instalacje Gazowe:

Kolizja A - B dn 225 PE - 136,00 - 0+131,60

Kolizja C-D dn 140 PE - 45,00 - 0+398,50

Kolizja C1-C3 dn 180 PE - 184,50 - 0+300,00 do 0+481,80

Kolizja E - F dn 90 PE - 88,50 - 1+543,90

Kolizja I – J2 dn 63 PE - 161,00 - 2+064,20 do 2+087,90

Kolizja Ł - M dn 75 PE - 80,50 - 3+014,20

Kolizja N-O, P-R dn 125 PE - 55,00 - 3+020,00 do 3+077,68

Kolizja G9 – G10 500 117,00 2+760,00

Kolizja G11 – G12 700 205,00 2+901,00

    Wykonanie w miesiącu: listopad 2013

ROBOTY DROGOWE

Zdjęcie humusu 3+000 -3+200, 3+420 -3+500, 3+550-3+700, 2+370-2+450 Zdjęcie humusu 0+400 – 0+600, 3+000 -3+200, 3+420 -3+500, 3+550-3+700, 2+370-2+450 Zdjęcie humusu 0+400 – 0+600 Wykonywanie nasypów 2+240-2+370, 2+650-2+800, 2+500-2+800, 3+100-3+200, 3+300-3+600 Wykonywanie nasypów 2+00-2+300; 3+020-3+200 Profilowanie - przygotowanie podłoża pod stabilizację drogi serwisowej DSP1, DSL1, DSL2, Odhumusowanie, km 0+400 – 0+600 km, 3+200 – 3+2500 km Wywóz i utylizacja po wyburzeniach, ul. Sielecka, i ul. Lwowska

ROBOTY MOSTOWE

Montaż i zasypka przepustu PPD3, PPD4, PPD8 PPD2

Montaż zbrojenia fundamentów podpory P1, P2, betonowanie podpory – P1, deskowanie podpory P2 wiaduktu WD-3

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

  • Instalacje Wodociągowe:

ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty - km 1+500 - od ul. Lwowskiej w kierunku SANWIL

ul. Lwowska w kierunku – Lwów

  • Instalacje Kanalizacyjne:

ul. Lwowska od studni D151 w kierunku ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty oraz od studni D167 w kierunku centrum.

  • Instalacje Elektryczne:

Okolice ul. Młynarskiej przy obiekcie WD3, km 2+560 – rury osłonowe

Okolice ul. Młynarskiej przy obiekcie WD3, km 2+460 – rury osłonowe

  • Instalacje Gazowe:

Kolizja C-D – gazociągi niskie i średnie ciśnienie – 0+398,5

Kolizja E-F – gazociągi niskie i średnie ciśnienie – 1+543,9

Kolizja I-J2 – gazociągi niskie i średnie ciśnienie – 2+067

Kolizja K-L – gazociągi niskie i średnie ciśnienie – 2+172

Kolizja Ł-M – gazociągi niskie i średnie ciśnienie – 3+014

Wykonanie w miesiącu: październik 2013r.

ROBOTY DROGOWE

Wyburzenia ul. Słowackiego

Karczowanie drzew zagajników i utylizacja, km 0+000 – 0+600; 1+500 (ul. Topolowa); 2+200 - 2+100; 2+700 – 2+800, 2+800 - 3+000, ul. Słowackiego

Zdjęcie humusu km 2+100, 2+750, 1+080 1+450

Zdjęcie humusu 2+100 – 2+450, 2+800 – 3+200,3+420-3+500, 3+550-3+700,droga serwisowa DSP1 i DSP2

Wykonanie nasypu 0+680 – 1+500; 1+550- 1+900

Rozłożenia materaca Typ I, 2+300 -2+450

Rozłożenia materaca Typ II, 2+541 -2+610

Rozpoczęcie wykonania nasypu ul. Słowackiego

ROBOTY MOSTOWE - WD3

Wykonanie wykopu fundamentu wiaduktu - WD3 km 2+500

Wykonanie betonu podkładowego fundamentu wiaduktu - WD3 km 2+500

Wykonanie fundamentu wiaduktu - WD3 km 2+500 podpory I i II, próbne obciążenia pali

Skucie głowic pali fundamentu - WD3 km 2+500

Wykonywanie wykopów pod przepust PPD2 do PPD5, PPD8

ROBOTY PRZEZBROJENIOWE

Kolizje D DN 80 gazociąg spawany w wykopie trwają przygotowania do próby wytrzymałościowej

Kolizje C DN 50 gazociąg spawany,  trwają wykopy i przygotowania do próby wytrzymałościowej

Gazociąg kopalniany: wymiana odcinka a-b ul. Topolowa 0+35,81

Montaż gazociągu kopalnianego kolizja E1 (odc. H9 - H10.2) 2+379,20

Montaż gazociągu kopalnianego kolizja E2 (odc. H12 - H13) 2+395,90

Gazociąg kopalniany: wymiana odcinka a-b ul. Topolowa 0+35,81

Zasypki i zagęszczenie odcinków gazociągów na kolizji E3

Wykonywanie wod-kan. na ul. Lwowskiej

Układanie kabla teletechnicznego przy SANWIL-u od a-b km, 0+280 - 0+480

Przekładka kabla W10, km 0+068 – 0+104

Montaż rury ochronnej na gazociągu n/c i ś/c dn 63 kolizja (J-I2)

Montaż gazociągu n/c i ś/c dn 63 kolizja (J-I2)

Montaż gazociągu n/c i ś/c dn 180 kolizja (K2-K1)

Zasypka gazociągu w/c DN150 kolizja a-b

Zasypka gazociągu w/c DN50 kolizja C

Usuwanie kolizji G11 – G12, km 3+900

Wykonywanie wod-kan. na ul. Lwowskiej, km 1+500

Przekładka kabla W10, km 0+068 – 0+104

BADANIA ARCHEOLOGICZNE

Prace archeologiczne 3+700 do 3+800, 1+950

Wykonywane prace w miesiącu: wrzesień 2013r

ROBOTY DROGOWE:

Karczowanie drzew 0+000 – 0+600; 1+500 (ul. Topolowa); 2+100 - 2+200; 2+700 – 2+800

Karczowanie drzew 0+000 - 0+570 (Ul. Słowackiego)

Karczowanie zagajników 0+000 – 0+600; 3+000 – 3+550

Karczowanie zagajników 0,000 – 0+570

Wyburzenia altany 0+100 – 0+600; 3+200 – 3+ 550

Wyburzenia bud. Ul. Słowackiego 124, Ul. Słowackiego 115+ budynek Handlowy

Zdjęcie humusu 0+600 – 1+740

Zdjęcie humusu 0+200 – 0+500 ( ul. Słowackiego)

Zasypywanie wykopu po zdemontowanej rurze gazowej fi 600 (1+080 – 1+480)
Wykonanie nasypu 1+080 -1+480

ROBOTY MOSTOWE:

Palowanie – WD3, podpora 1 i 2

wykopy pod ławę podpory nr 1

ROBOTY BRANŻOWE:

Przebudowa gazociągów kopalnianych PGNiG kolizja H3-H4 , 0+200

Montaż gazociągu kopalnianego kolizja E1 (odc. H9 - H10.2) 2+379,20
Montaż gazociągu kopalnianego kolizja E2 (odc. H12 - H13) 2+395,90

Montaż gazociągu kopalnianego kolizja E3 (odc. H14 - H16) 2+961,80

Gazociąg kopalniany: wymiana odcinka a-b ul. Topolowa 0+35,81

DN150 pospawano gazociąg (rura osłonowa DN250 pospawano)
Wykonanie prób oraz przepięcie kolizji:

E1 (odc. H9 - H10.2) 2+379,20,

E2 (odc. H12 - H13) 2+395,90,

E3 (odc. H14 - H16) 2+961,80

PRACE ARCHEOLOGICZNE:

Prace archeologiczne na stanowisku nr 130/166 km 1+950

Prace archeologiczne na stanowisku nr 145/181 km 3+700 do 3+800

- OPIS PROJEKTU -
- LOKALIZACJA -
- POSTĘP ROBÓT -
- AKTUALNOŚCI -
- GALERIA ZDJĘĆ -
- GALERIA ZDJĘĆ -
ZDM PRZEMYŚL
- KONTAKT -
 - STRONA 1-go ETAPU BUDOWY OBWODNICY PRZEMYŚLA -
- LINKI -


INWESTOR:Gmina Miejska Przemyśl

 


ZARZĄDZANIE I NADZÓRPROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna

 


WYKONAWCA:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.