FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ


BUDOWA DROGI OBWODOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA ŁĄCZĄCEJ DROGĘ KRAJOWĄ NR 28

Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 885


Kontrakt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV Infrastruktura Transportowa Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/

- STRONA GŁÓWNA -

- OPIS PROJEKTU  -

 • Kierownik Projektu: Jacek Cielecki

 • Inżynier Kontraktu: Tomasz Rudziński

 • Dyrektor Kontraktu: Artur Kuta

 • Okres realizacji zadania: 16 miesięcy

 • Wartość robót (brutto): 88 900 008,59 PLN

 • Całkowita wartość kontraktu (brutto): 142 073 453,33 PLN

 • Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( brutto): 97 500 000,00 PLN.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

 • Budowę dwujezdniowej drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 28 (ul. Lwowska) z drogą wojewódzką nr 885 (ul. J. Słowackiego), o długości ok. 4 000 m,

 • Przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 885 (ul. J. Słowackiego) od włączenia obwodnicy do skrzyżowania z ul. Obozową i Herburtów, o długości ok. 600 m,

 • Przebudowę odcinka drogi krajowej nr 28 (ul. Lwowskiej), o długości ok. 430 m,

 • Budowę połączeń w/w dróg z istniejącym układem komunikacyjnym miasta poprzez skrzyżowania:

 • Typu rondo – obwodnicy z ul. Lwowską i obwodnicy z ul. J. Słowackiego i ul. Dojazdową;

 • Skanalizowane – z ul. Mogilnickiego, Topolową, Sielecką, Rolniczą;

 • Budowę dróg serwisowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej wraz z ich włączeniami do projektowanego lub istniejącego układu komunikacyjnego,

 • Budowę obiektów inżynierskich: przepustu na Kanale Bakończyckim (potok Sielec) oraz

 • wiaduktu nad linią kolejową Przemyśl - Malhowice,

 • Budowę układu odwodnienia drogi wraz z kanalizacją deszczową, przepustami pod koroną drogi i urządzeniami do odprowadzania wód do odbiorników oraz ich oczyszczania,

 • Budowę, przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej,

 • Budowę oświetlenia drogowego,

 • Budowę ekranów akustycznych,

 • Inne roboty o charakterze przygotowawczym i porządkującym.

Parametry techniczne projektowanej obwodnicy

Lp.

Parametr

Wartość /opis

1.

Klasa drogi (ilość jezdni/ pasów ruchu)

G 2/2

2.

Położenie

Na terenie zabudowy (przekrój uliczny)

3.

Prędkość projektowa [km/h]

50

4.

Prędkość miarodajna [km/h]

60

5.

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu [kN/oś]

115

6.

Kategoria obciążenia ruchem

KR5

7.

Szerokość jezdni i pasów ruchu [m]

2x7,00 (4x3,50)

8.

Szerokość pasa rozdziału [m]

5,50

9.

Szerokość bocznych pasów zieleni (wraz z opaską) [m]

3,50

10.

Szerokość chodnika [m]

1,50

11.

Szerokość ścieżki rowerowej [m]

2,00

12.

Spadek poprzeczny jezdni poza łukami wymagającymi przechyłki

jednostronny 2%

 

Trasa projektowanej drogi obwodowej rozpoczyna się na ulicy Lwowskiej (PPO km 0+000,00) i biegnie odcinkiem prostym, po śladzie istniejącej ulicy 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, wzdłuż terenów firmy Sanwil Polska Sp. z o.o., w stronę poprzecznej, dochodzącej z kierunku zachodniego istniejącej ul. Mogilnickiego, która jest włączana skrzyżowaniem Sk-2 w km 0+339,13. Włączenie ulicy Mogilnickiego projektowane jest odcinkiem prostym o długości 71,51 m.

Długość odcinków włączających ulicę Lwowską do rozpoczynającego obwodnicę ronda SR-1, projektowanych po śladzie istniejącym wynosi (łącznie z rondem) 427,30 m. Na trasie zlokalizowany jest łuk kołowy W-6 o promieniu 7 000 m.

Następnie odcinki proste oraz łuki poziome lewy W-1 (R=4 000 m) i prawy W-2 (R=3 000 m) o niewielkim kącie zwrotu doprowadzają obwodnicę do Kanału Bakończyckiego w km 1+051,01, gdzie zlokalizowany jest przepust PD-5 a następnie do poprzecznie biegnącej ulicy Topolowej, która jest włączana skrzyżowaniem Sk-3 w km 1+508,55. Obustronne włączenie ulicy Topolowej projektowane jest odcinkami prostymi oraz łukiem kołowym o promieniu 430 m. Całkowita długość odcinków włączeń wynosi 202,91 m.

Na dalszym odcinku obwodnica nadal biegnie w kierunku południowym do przecięcia z poprzecznie biegnącą ulicą Sielecką, która jest włączana skrzyżowaniem Sk-4 w km 2+069,55. Obustronne włączenie ulicy Sieleckiej projektowane jest odcinkami prostymi oraz łukami kołowymi o promieniu 220 m. Całkowita długość odcinków włączeń wynosi 198,16 m.

W rejonie drogi skrzyżowania Sk-4 rozpoczyna się łuk kołowy lewy W-3 o promieniu 700 m, który zmienia kierunek trasy na zbliżony do południowo - zachodniego. W km 2+511,47 projektowany wiadukt przeprowadza trasę ponad linią kolejową Przemyśl – Malhowice i ulicą Młynarską, zaś w km 3+055,90 na skrzyżowaniu Sk-5 projektowane jest obustronne włączenie przecinanej ul. Rolniczej, gdzie zlokalizowany jest łuk kołowy W-4 o promieniu 600 m. Całkowita długość odcinków włączeń ul. Rolniczej wynosi 293,82 m a kształtowane są one odcinkami prostymi i łukami kołowymi o promieniach 30, 150 i 1 000 m. Do północnego wlotu ul Rolniczej włączana jest również ulica Okopowa.

Końcowy odcinek obwodnicy biegnie po prostej o kierunku zbliżonym do zachodniego, do połączenia z ul. Słowackiego na rondzie SR-6 (km 3+980,24). Do ronda tego włączana jest obustronnie ulica Słowackiego oraz ul. Dojazdowa.

Przebudowywany odcinek ulicy Słowackiego biegnie po śladzie istniejącym, z dopasowaniem do geometrii ronda łukiem kołowym W-7 o promieniu 150 m. Na trasie występuje również łuk kołowy W-5 o promieniu 3 000 m. Całkowita długość odcinka do zakresu robót na wlocie skrzyżowania Sk-7 wynosi 567,91 m.

Włączenie ulicy Słowackiego – kierunek Centrum realizowane jest po śladzie istniejącym z dopasowaniem do geometrii ronda łukiem kołowym o promieniu 150 m. Całkowita długość odcinka do zakresu robót wynosi 127,79 m.

Włączenie ulicy Dojazdowej realizowane jest łukiem kołowym o promieniu 30 m. Całkowita długość odcinka dowiązania wynosi 59,31 m.

Drogi serwisowe prowadzone są z reguły wzdłuż projektowanej trasy, częściowo z wykorzystaniem istniejących dojazdów do pól i gospodarstw. Minimalny promień stosowany na łukach poziomych wynosi 15 m.

 

Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanych dróg realizowane jest poprzez nadanie powierzchni elementów drogi odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Woda z jezdni wszystkich dróg (oprócz dróg serwisowych oraz prawostronnie ul. Rolniczej – kier. WSG) spływa do wpustów ulicznych włączanych do kanalizacji deszczowej. Wpusty lokalizowane są również w pasie rozdziały obwodnicy.

Dla polepszenia spływu wód na odcinkach o mniejszych spadkach poprzecznych projektuje się ściek przykrawężnikowy z dwu rzędów kostki betonowej ułożonej na wspólnej ławie z krawężnikiem.

Woda z chodników i ścieżek rowerowych spływa w kierunku jezdni bezpośrednio lub poprzez boczne pasy oddzielające.

Wody z kanalizacji oraz z rowów, które stanowią element odwodnienia skarp dróg głównych oraz w całości dróg serwisowych i odcinka ul. Rolniczej – kier. WSG, spływają do odbiorników, którymi są:

 • Kanał Bakończycki – przekraczany przepustem PD-5 w km 1+051,01,

 • Potok Błonie – leżący w rejonie skrzyżowania Sk-7,

 • Istniejące kanały kanalizacyjne,

 • Zbiornik rozsączający w rejonie wiaduktu WD-3.

Rowy przy projektowanej obwodnicy wykonuje się jako rowy trawiaste z umocnienieniem:

 • Darniną (przy pochyleniu do 3%), lub

 • Elementami betonowymi (przy pochyleniu powyżej 3%).

Obiekty inżynierskie:

Przepust PD-5

Opis ogólny:

Inwestor na etapie projektu zdecydował się na wykonanie przepustu o oznaczeniu PD-5 o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych.

 

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

 • długość całkowita: 67,58 m

 • światło pionowe: 2,39 m

 • światło poziome: 3,65 m

 • kąt skrzyżowania z przeszkodą: 79 stopni.

Wiadukt WD-3 zlokalizowany nad linią kolejową nr 102 Przemyśl – Malhowice, w ciągu obwodnicy Przemyśla w km 2+511,43

Opis ogólny:

Przeznaczeniem wiaduktu WD-3 jest umożliwienie ruchu drogowego i pieszo-rowerowego w ciągu projektowanej obwodnicy nad przeszkodami w postaci:

- ulicy Młynarskiej,

- linii kolejowej nr 102 relacji Przemyśl - Malhowice w km 3+940.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

  • klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030 tj. 50 ton;

  • Stanag C150

  • schemat statyczny – układ ramowy;

  • rozpiętości teoretyczne przęseł: 57,00 m;

  • długość całkowita Lc = 59,30 m;

  • ukształtowanie obiektu w planie – łuk R= 700m;

  • szerokość całkowita pomostu – 2 × 11,86 m;

  • szerokości użytkowe dla jednej nitki: chodnik pieszo-rowerowy jednostronny 2,5 m, jezdnia 2 × 3,5 m,;

  • skrajnia pionowa dla pojazdów samochodowych – bez ograniczeń;

  • skrajnia pionowa dla chodnika pieszo-rowerowego – bez ograniczeń;

  • spadek podłużny wiaduktu – stały 0,5% w kierunku ul Lwowskiej (przeciwnie do kilometraża);

  • spadki poprzeczne: na jezdni jednostronny 2% w kierunku osi odwodnienia, na chodnikach pieszo-rowerowych 3% w kierunku osi odwodnienia oraz na chodniku dla obsługi obiektu 4% w kierunku osi odwodnienia;

  • odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – za pomocą systemu wpustów, sączków mostowych i kolektorów podwieszonych od spodu płyty pomostu do kanalizacji drogowej;

  • układ nośny przęseł – ruszt stalowy na dźwigarach blachownicowych o zmiennej wysokości konstrukcyjnej :292cm nad podporą i 148cm w środku przęsła zespolony z żelbetową płytą pomostu o grubości od 21cm do 35cm nad dźwigarami;

  • maksymalna wysokość konstrukcyjna przęsła 292cm+35cm = 327cm;

  • wysokość wiaduktu mierzona od poziomu terenu do poziomu niwelety wynosi ok. 10 m;

  • podpory: żelbetowe masywne,

  • posadowienie: pośrednie na palach wielkośrednicowych 100cm z poszerzaną podstawą do średnicy 200cm.

Gazociąg

W zakresie sieci gazociągów zostaną wykonane przebudowy lub zabezpieczenia istniejących odcinków sieci w zakresie:

E1 – przebudowa gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, likwidacja kolizji z projektowaną obwodnicą

E2 – przebudowa gazociągów kopalnianych PGNiG zlokalizowanych na obszarze górniczym „Przemyśl”

E3 – przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia będących w lokalizacji kolizyjnej z projektowaną obwodnicą + aneks do dokumentacji z 01.2011 r.

 

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna

W ramach projektowania drogi obwodowej miasta Przemyśla – etap II, łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885 zostaną wykonane przebudowy sieci sanitarnych, wodociągowych:

E4 – odwodnienie drogi i przebudowa sieci kanalizacyjnych

E5 – przebudowa wodociągów

E6 – Przebudowa kanalizacji sanitarnej

E7 – przebudowa przykanalików sanitarnych

E8 – przebudowa przyłączy wodociągowych

 

Sieci elektroenergetyczne

W zakresie sieci elektrycznych i energetycznych zostaną wykonane przebudowy następujących sieci:

D1 – przebudowa linii napowietrznej 110kV odc. Przemyśl Bakończyce- Przemyśl Przekopana w przęśle pomiędzy słupami 10 -11 w Przemyślu

D2 – przebudowa kolidujących z obwodnicą sieci elektroenergetyczne SN i NN

D3 – budowę oświetlenia ulicznego

 

Sieci teletechniczne

W zakresie sieci teletechnicznych opracowana została wykonane przebudowy:

C1 - kanalizacji teletechnicznej, kabli magistralnych i rozdzielczych w rejonie:

- rondo ul. Lwowska, 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty

- ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty

- ul. Topolowa

- ul. Sielecka

- ul. Młynarska

- ul. Słowackiego

C2 – przebudowy kabli światłowodowych :

- ul. Lwowska

- ul. Słowackiego

C3 – przebudowa kabla telewizji „TOYA” w rejonie ul. Lwowskiej

C4 – przebudowy kabli teletechnicznych sieci wewnątrzzakładowej „SANWIL”

 

 

- OPIS PROJEKTU -
- LOKALIZACJA -
- POSTĘP ROBÓT -
- AKTUALNOŚCI -
- GALERIA ZDJĘĆ -
- GALERIA ZDJĘĆ -
ZDM PRZEMYŚL
- KONTAKT -
 - STRONA 1-go ETAPU BUDOWY OBWODNICY PRZEMYŚLA -
- LINKI -


INWESTOR:Gmina Miejska Przemyśl

 


ZARZĄDZANIE I NADZÓRPROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna

 


WYKONAWCA:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.